укр.укр.
02:53
20 июня

Мы живем по
киевскому времени

 
Главная / Форум / Юридическое образование / Юридические Вузы и факультеты / Запрошуємо до участі в юридичній конференції
Автор Тема
Станіслав
Сообщений: 1
28-декабря-2011 23:55
Запрошуємо до участі в юридичній конференції

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Факультет соціології і права
Ліга студентів Асоціації правників України

II Міжнародна науково-практична конференція

Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави
14-15 березня 2012 року

Конференція буде працювати за секціями:

1. Конституційне право в Україні: теоретичні та практичні аспекти
2. Захист інтелектуальної власності в інноваційній сфері
3. Стандарти надання адміністративних послуг
4. Проблеми реформування трудового законодавства та соціального забезпечення в Україні
5. Правові та організаційні засади боротьби зі злочинністю: український та міжнародний досвід
6. Розвиток цивілістики в Україні
7. Господарська діяльність на сучасному етапі

Мови конференції: українська, російська.

Шановні викладачі, науковці, аспіранти, студенти та юристи-практики!!!
• Для участі у конференції необхідно до 5 лютого 2012 року включно за електронною адресою pravo_conference2012@ukr.net надіслати одночасно в електронному варіанті:
1. заявку на участь в конференції(див. зразок);
2. тези доповіді(див. вимоги до оформлення);
3. відскановану рецензію наукового керівника (для студентів та курсантів). Рецензія наукового керівника оформлюється у довільній формі. Наявність підпису наукового керівника, завіреного печаткою, обов’язкова.
За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів.
Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде підтверджене нашим повідомленням про отримання на вказану Вами електронну адресу. У разі, коли Ви не отримали підтвердження, просимо звертатись до оргкомітету.
Організатори конференції зберігають за собою право відхилити надіслані матеріали, якщо вони не відповідають проблематиці конференції , не належним чином оформлені, містять плагіат, обсяг яких перевищено або надіслані пізніше зазначеного терміну.
Розмір організаційного внеску становить 80 гривень.
Організаційний внесок сплачується після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому.
Організаційний внесок включає вартість програмних матеріалів, збірки матеріалів конференції. Збірку матеріалів можна буде отримати на пленарному засіданні конференції , а також в оргкомітеті конференції.
Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.
Програма конференції буде надіслана разом з запрошенням на конференцію.
Оргкомітет гарантує поселення іногородніх учасників лише в тому випадку, якщо потреба в поселенні була відмічена в заявці (кількість діб). Орієнтовна вартість проживання – 100 грн. на добу.

Вимоги до оформлення тез
 Текст повинен бути виконаний в Microsoft Word 07-2003&6.0/95 для Windows;
 Обсяг тексту: до 3 сторінок.
 Назва доповіді посередині рядка (слова з великої букви, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний. Наприклад: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
 Нижче, через один інтервал, праворуч – ім’я та прізвище автора, коротка назва установи, де навчається автор; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання: шрифт Times New Roman, кегель – 14. Наприклад:
Сидоров Іван Іванович,
Студент 5-го курсу факультету соціології та права НТУУ «КПІ»
Науковий керівник:
Петров І.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії права та держави факультету соціології та права НТУУ «КПІ», кандидат юридичних наук.
 Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 Список використаних джерел(без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою: Список використаних джерел (без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].
Вимоги до електронного варіанта заявки та тез доповіді
Заявка на участь в II Міжнародній науково-практичній конференції “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави” 14-15 березня 2012 року
Відомості про доповідача та тему доповіді:
1. Прізвище
2. Ім’я
3. По батькові
4. Повна назва навчального закладу, в якому навчається/працює доповідач
5. Посада
6. Науковий ступінь
7. Вчене звання
8. Назва факультету, курс (для студентів та курсантів)
9. Тема виступу(доповіді)
10. Секція
11. Домашня адреса
12. Контактні телефони (домашній, мобільний)
13. Електронна пошта (e-mail)

Відомості про наукового керівника (для студентів та курсантів);
1. Прізвище
2. Ім’я
3. По батькові
4. Посада
5. Науковий ступінь
6. Вчене звання
 Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені доповідача із вказівкою для Заявки – Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія.
 Тема електронного повідомлення повинна складатися з прізвища та імені учасника конференції, та вказівки «Правове регулювання суспільних відносин».

Особиста участь у конференції обов’язкова.

Контакти:
• м. Київ, вул. Політехнічна 39, корпус №19, к. 321 А(ст. метро “Політехнічний інститут”)
• pravo_conference2012@ukr.net
• Пряміцин Вячеслав Юрійович тел. 0633610286

Партнер заходу - Видавництво юридичної літератури «Юрінком Інтер»

З повагою, Організаційний комітет!

Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine
National Technical University of Ukraine
"Kyiv Polytechnic Institute"
Department of Sociology and Law
League of Students Lawyers Association of Ukraine

II International Scientific Conference

Legal regulation of social relations in a democratic Ukrainian state
14-15 March 2012

The conference will work with technical sessions:

1. Constitutional Law in Ukraine: Theoretical and Practical Aspects
2. Intellectual property protection in the innovation sphere
3. Standards of administrative services
4. Problems of reforming labor laws and social security in Ukraine
5. Legal and institutional framework to combat crime: Ukrainian and international experience
6. Civilistic Development in Ukraine
7. Economic activity at the present stage

Languages: Ukrainian, Russian.

Dear teachers, researchers, graduate students and lawyers!
• • To participate in the conference it is necessary to February 5, 2012 including via e-mail pravo_conference2012@ukr.net send simultaneously in electronic form:
1. application for participation in the conference (see sample);
2. abstracts (see guide);
3. scanned review supervisor (for students and trainees). Review supervisor issued in any form. Availability of supervisor signature, stamping, is obligatory.
The conference results will be published Proceedings.
Getting materials Organizing Committee to participate in the conference will be confirmed with our notification of receipt to the specified email address. In case you have not received confirmation, please contact the organizing committee.
Conference organizers reserve the right to reject submitted materials if they do not meet the problems of the conference is not properly designed to contain plagiarism, the amount which exceeds or sent later.
The size of the registration fee is 80 UAH.
Registration fee paid after receipt of the invitation details specified therein.
Registration fee includes the cost of program materials, proceedings of the conference. The collection of materials will be available at the plenary session of the conference, as well as the Organizing Committee.
All costs associated with being at the conference (travel, accommodation, meals, etc.) paid by the participants at their own expense or the expense side, the sending.
The conference program will be sent with the invitation to the conference.
The Organizing Committee guarantees the settlement of non-resident participants only in the event that demand for settlement was noted in the application (number of days). Estimated costs - 100 UAH a day.

Requirements for abstracts
 Text should be made in Microsoft Word 07-2003 & 6.0/95 for Windows;
 The volume of text: Up to 3 pages.
 Title of the line (the word with a capital letter, without points): font Times New Roman, font size - 14, bold. For example: MAINTENANCE OF LEGALITY IN MANAGEMENT
 Here, single-spaced, right - the name of the author, short title of the institution where the study author, last name and initials of the supervisor, his degree, scientific title: font Times New Roman, font size - 14. For example:
Ivan Sidorov,
Student 5th year of the Department of Sociology and Law NTU "KPI"
Supervisor:
Petrov I., candidate of legal sciences, assistant professor of legal theory and the state Department of Sociology and Law NTU "KPI", candidate of legal sciences.
 single-spaced abstract, which must meet the following requirements: A4, margins: top, bottom, left, right - 2 cm, font Times New Roman, font size - 14, line spacing 1.5.
 List of sources used (without repetitions) added as required at the end of the text under the title: List of sources used (without the quotes). The text links are indicated by brackets indicating therein the serial number on the list of sources and by whom - the page number (pages), as in [1, P.56].
Requirements for an electronic version of the proposal and abstract
Participation in the II International scientific conference "Legal regulation of social relations in a democratic Ukrainian state" 14-15 March 2012
Information about the speaker and subject of the report:
1. Last name
2. Name
3. Middle name
4. Full name of the ins

цитировать
Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter