укр.укр.
13:59
22 июня

Мы живем по
киевскому времени

 
Главная / Он-лайн тестирование / Корпоративное право
Он-лайн тестирование

Блиц тест
Полный опрос
Антимонопольное право
Гражданское право
Земельное право
Корпоративное право
Налоговое право
Недвижимость
Интеллектуальная собственность
Трудовое право
Legal English - Intermediate
Legal English - Upper-Intermediate
Legal English - Pre-Intermediate
Корпоративное право

Моментом створення юридичної особи є:
відкриття рахунку в банку
набуття відокремленого майна
виступ в суді в якості відповідача за укладеними правочинами
державна реєстрація
Статут є установчим документом у :
акціонерному товаристві
повному товаристві
командитному товаристві
З якого моменту виникає цивільна правоздатність юридичної особи:
з моменту розроблення установчих документів
з моменту державної реєстрації юридичної особи
з моменту затвердження установчих документів
У яких організаційно-правових формах не створюються об’єднання юридичних осіб:
асоціація
консорціум
корпорація
виробничий кооператив
концерн
Яка форма юридичної особи не має членства:
установа
товариство
До господарських товариств не відноситься:
акціонерне товариство
повне товариство
командитне товариство
товариство з повною відповідальністю
товариство з обмеженою відповідальністю
товариство з додатковою відповідальністю
Відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцем знаходження і виконує всі або частину її функцій є:
представництвом
філією
До способів створення юридичної особи не відноситься:
договірний
розпорядчий
нормативно-явочний
судовий
Не є органами управління товариством:
установчі збори товариства
загальні збори учасників товариства
виконавчий орган товариства
Яке господарське товариство не може бути створено однією особою:
товариство з додатковою відповідальністю
повне
товариство з обмеженою відповідальністю
При ліквідації юридичної особи в першу чергу задовольняються вимоги:
щодо податків, зборів (обов’язкових платежів)
щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом
вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності
інші вимоги
З якого моменту припиняється юридична особа:
з моменту прийняття рішення про припинення юридичної особи її учасниками або органом юридичної особи
з дня внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру
за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи
Господарське товариство є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать:
двадцять або більше відсотків його статутного капіталу
десять відсотків його статутного капіталу
п’ятнадцять відсотків його статутного капіталу
Яку відповідальність несуть учасники повного товариства за його зобов’язаннями у разі недостатності у повного товариства майна для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі:
часткову
субсидіарну
солідарну
Що є підставою для створення юридичних осіб публічного права:
розпорядчий акт Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування
положення
статут
У якому випадку не може бути відмовлено у державній реєстрації юридичної особи:
невідповідності її установчих документів вимогам закону
недоцільності створення юридичної особи
порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є:
одна особа
десять осіб
п’ять осіб
три особи
Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між
кредиторами і дебіторами
учасниками
Учасником господарського товариства може бути
фізична або юридична особа
бригада або трудовий колектив
Господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене
однією особою, яка стає його єдиним учасником
не більше ніж трьома особами
Господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як
орендоване у учасника майно
вклад до статутного (складеного) капіталу
Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства
можуть бути майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку
не можуть бути майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку
Господарське товариство (товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать
двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
п’ять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи п’ять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
Повним є товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть
відповідальність обмежену розміром вкладу, що їм належить
додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить
Особа може бути учасником
одного повного товариства
не більше ніж трьох повних товариств
Найменування повного товариства повинно містити
цілі діяльності товариства
імена (найменування) всіх його учасників
Командитним товариством є товариство, в якому
разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства
беруть участь учасники, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном
Найменування командитного товариства має містити
ім'я (найменування) всіх повних учасників
ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника
Особа може бути повним учасником
одного командитного товариства
не більше ніж трьох командитних товариств
Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати
10 осіб
100 осіб
При перевищенні максимальної кількості учасників товариство з обмеженою відповідальністю підлягає
перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року
примусовому поділу протягом одного року
Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше
господарське товариство, учасники якого є близькими родичами
господарське товариство, учасником якого є одна особа
У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної
1000 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю
100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі
виключно всім учасникам цього товариства пропорційно до їх часток
одному або кільком учасникам цього товариства
Відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається
якщо інше не встановлено статутом товариства
без виключень
Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника
пропорційно до сплаченої частки учасника
пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права
Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати
лише у тій частині, в якій її уже сплачено
лише іншому учаснику, який гарантує погашення заборгованості попереднього власника
Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються
акціями
облігаціями
Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний (складений) капітал акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної
1000 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю
1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства
Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати
двадцяти відсотків
двадцяти п'яти відсотків
Рішення загальних зборів акціонерів щодо внесення змін до статуту товариства приймаються більшістю не менш як у
2/3 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
Рішення загальних зборів акціонерів щодо ліквідації товариства приймаються більшістю не менш як у
3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
2/3 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
Рішення загальних зборів акціонерів щодо питань, що регулює припинення акціонерних товариств приймаються більшістю не менш як у
3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
2/3 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на
6 місяців
рік
Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як
60 відсотків голосів
2/3 голосів
Виробничим кооперативом є
добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності
об’єднання підприємств, яке базується на об'єднанні його членами майнових пайових внесків
Об'єднанням підприємств є
господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності
господарське товариство, яке утворена у складі двох або більше структурних підрозділів з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності
Об'єднання підприємств утворюються підприємствами
виключно на добровільних засадах
на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до законів мають право утворювати об'єднання підприємств
Асоціація –
тимчасове статутне об'єднання підприємств
договірне об'єднання
Корпорацією визнається
тимчасове статутне об'єднання підприємств
договірне об'єднання
Консорціум –
тимчасове статутне об'єднання підприємств
договірне об’єднання
Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх
фінансової незалежності від одного або групи учасників об'єднання
фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання
Асоційовані підприємства (господарські організації) - це група суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між собою
адміністративного підпорядкування
відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному фонді та/або управлінні
Холдингова компанія –
публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств
об’єднання підприємств, яке базується на об'єднанні його членами майнових пайових внесків
Якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом, то холдингова компанія несе
солідарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства
субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства
Приватним підприємством визнаються
підприємства, що діють на основі приватної власності одного або кількох громадян
всі підприємства, що створені в результаті приватизації
Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter