укр.укр.
05:46
26 февраля
AUU

Мы живем по
киевскому времени

 
Главная / Он-лайн тестирование / Полный опрос
Он-лайн тестирование

Блиц тест
Полный опрос
Антимонопольное право
Гражданское право
Земельное право
Корпоративное право
Налоговое право
Недвижимость
Интеллектуальная собственность
Трудовое право
Legal English - Intermediate
Legal English - Upper-Intermediate
Legal English - Pre-Intermediate
Полный опрос

Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між
кредиторами і дебіторами
учасниками
Особа набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо вона добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом
десяти років
п’яти років
Заява про реєстрацію прав власності на нерухоме майно подається до БТІ:
яке здійснює свою діяльність на території тієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій розташований об'єкт нерухомого майна
яке здійснює свою діяльність на території тієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій зареєстрована особа, яка подає заяву про реєстрацію права власності
Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень:
Верховної Ради України
Державного комітету із земельних ресурсів
органів місцевого самоврядування та державної влади відповідно до їх повноважень
власників земель та землекористувачів
спеціально уповноважених органів
Договір про встановлення земельного сервітуту підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому для
державної реєстрації прав на нерухоме майно
державної реєстрації заборон
Протягом якого строку з моменту фактичного допущення працівника до роботи роботодавець-фізична особа повинна зареєструвати письмовий трудовий договір у державній службі зайнятості:
двох тижнів
одного місяця
одного тижня
чотирьох днів
від одного до двох тижнів
Відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається
якщо інше не встановлено статутом товариства
без виключень
Неправомірне використання чужої упаковки це:
здійснення переробки вторинної сировини з порушенням ліцензійних умов
здійснення недобросовісної конкуренції
використання матеріалу не передбаченого правилами ДП «Укрпошта» для пакування бандеролей
Податок на прибуток підприємств за звітний період сплачується його платником до відповідного бюджету у строк, визначений законом для:
квартального податкового періоду
місячного податкового періоду
річного податкового періоду
Корпорацією визнається
тимчасове статутне об'єднання підприємств
договірне об'єднання
Відмова від права власності на нерухомі речі здійснюється у порядку, встановленому актами:
цивільного законодавства
кримінального законодавства
адміністративного законодавства
Заміна боржника у зобов'язанні іншою особою здійснюється:
лише за згоди кредитора
за взаємною згодою боржника і кредитора
без згоди кредитора, якщо інше не встановлено договором або законом
без згоди кредитора з наступним повідомленням органа місцевого самоврядування
Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства
можуть бути майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку
не можуть бути майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку
У якому випадку не може бути відмовлено у державній реєстрації юридичної особи:
невідповідності її установчих документів вимогам закону
недоцільності створення юридичної особи
порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи
Укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації договір купівлі-продажу:
земельної ділянки
автомобіля
товару вартість якого перевищує 1000 грн.
підакцизних товарів
Право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації, якщо
договором або законом передбачено попередня оплата вартості будівництва
договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації
Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у:
державну власність
комунальну власність
Режим нерухомої речі
не може бути поширений на повітряні та морські судна, космічні об'єкти
може бути поширений законом на повітряні та морські судна, космічні об'єкти
Особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність:
за наявності її вини
тільки за наявності умислу
незалежно від наявності вини
тільки за наявності прямого умислу
Вкажіть вид дисциплінарного стягнення, загальної дисциплінарної відповідальності, що передбачені КЗпП:
Догана
Сувора догана
Догана з останнім попередженням
Штраф
Догана з переведенням на нижче оплачувану посаду
Чи підлягає державній реєстрації договір купівлі-продажу нерухомого майна?
ні
так
у випадку, якщо на цьому наполягає одна із сторін
Зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж трудовою функцією допускається:
У випадках, визначених законодавством про працю
При переведенні на роботу на інше підприємство
У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
При переміщенні працівника
Органами, які розглядають індивідуальні трудові спори є:
Господарські суди
Місцеві адміністративні суди
Рада трудового колективу
Товариські суди
КТС
Третейські суди
Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом:
одного року
трьох місяців
чотирнадцяти днів
десяти днів
Позовна давність у 5 років застосовується, зокрема, до вимог:
про застосування наслідків нікчемного правочину
про оскарження дій виконавця заповіту
про стягнення неустойки
про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом обману
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у:
письмовій формі
усній формі
письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням
такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові
Розгляд заяви, прийняття рішення про надання дозволу на виконання будівельних робіт або про відмову у його наданні, видача та реєстрація дозволу на виконання будівельних робіт (або відмови в його наданні) здійснює:
органи державного архітектурно-будівельного контролю
бюро технічної інвентаризації
орган місцевого самоврядування
Українське видавництво «С» видало книгу «Гаррі Поттер та Принц-напівкровка» азбукою Брайля та здійснило її продаж на території України. Чи порушило видавництво «С» права автора?
Особисті немайнові права
Майнові права
Права автора не порушені
Підставою притягнення до матеріальної відповідальності працівника є:
Вина у формі умислу чи необережності
Трудове правопорушення
Пряма дійсна шкода
Протиправність діянь працівника
Неотриманий прибуток підприємства
Об'єднанням підприємств є
господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності
господарське товариство, яке утворена у складі двох або більше структурних підрозділів з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності
Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття називається:
акцептом
офертою
реституцією
віндикацією
Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту:
одержання товару покупцем
оплати товару покупцем
придбання покупцем знака оплати товару
вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару
Виконання працівником крім своєї основної роботи, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах ТД у вільний від основної роботи час на тому ж або на іншому підприємстві – це:
Суміщення професій
Заступництво
Суміщення посад
Сумісництво
До загальнодержавних належить такий податок чи збір:
Туристичний збір
Мито
Єдиний податок
За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі:
одного відсотка вартості товару
подвійної облікової ставки Національного банку України
трьох відсотків вартості товару
індексу інфляції
Асоціація –
тимчасове статутне об'єднання підприємств
договірне об'єднання
Право користування чужим нерухомим майном полягає у можливості
зберігання товарно-матеріальних цінностей
прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку і трубопроводів, забезпечення водопостачання
Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна укладається у
письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню
письмовій формі
Договір про поділ нерухомого майна, що є у спільній частковій власності, укладається у
письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню
письмовій формі
Право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення іноземні громадяни набувають на підставі:
приватизації земельних ділянок або прийняття в спадщину
виділення їм в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю), придбання за договором купівлі-продажу, міни, дарування чи інших цивільно-правових угод
викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належить їм на праві власності
земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземним громадянам
Чи може передаватися право попереднього користувача торгової марки?
Може, лише разом з підприємством, яке має право попереднього користувача
Може, на підставі цивільно-правових договорів з підприємством – попереднім користувачем
Не може
Якщо під час ведення колективних переговорів з питання укладання колективного договору не було досягнуто згоди, то в межах примирних процедур сторони:
Домовляються
Організовують медіаційну сесію
Складають позовну заяву
Складають протокол розбіжностей
Асоційовані підприємства (господарські організації) - це група суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між собою
адміністративного підпорядкування
відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному фонді та/або управлінні
Позовна давність, встановлена законом, може бути:
скорочена за домовленістю сторін
збільшена за домовленістю сторін
законодавством не визначено
Заміна боржника у зобов'язанні іншою особою називається:
гарантією
переведенням боргу
порукою
заставою
До способів створення юридичної особи не відноситься:
договірний
розпорядчий
нормативно-явочний
судовий
Господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене
однією особою, яка стає його єдиним учасником
не більше ніж трьома особами
Дискредитація господарюючого суб'єкта (підприємця) це:
опублікування в офіційному виданні оголошення про початок процедури банкрутства господарюючого суб'єкта (підприємця)
поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання.
відмова органу ліцензування включити в ліцензію господарюючого суб'єкта (підприємця) запропонований ним вид діяльності
Яке господарське товариство не може бути створено однією особою:
товариство з додатковою відповідальністю
повне
товариство з обмеженою відповідальністю
Господарське товариство є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать:
двадцять або більше відсотків його статутного капіталу
десять відсотків його статутного капіталу
п’ятнадцять відсотків його статутного капіталу
З якого моменту виникає цивільна правоздатність юридичної особи:
з моменту розроблення установчих документів
з моменту державної реєстрації юридичної особи
з моменту затвердження установчих документів
Право власності на нерухоме майно припиняється у разі
віднесення майна до пам'яток історії та культури
викупу пам'яток історії та культури
Командитним товариством є товариство, в якому
разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства
беруть участь учасники, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном
Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які:
найпершими виявили бажання оформити договір купівлі-продажу
запропонували найбільшу ціну договору купівлі-продажу
постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки
Право земельного сервітуту – це право власника або користувача земельної ділянки на:
безспірне користування чужою земельною ділянкою
безумовне користування чужою земельною ділянкою
обмежене користування чужою земельною ділянкою
виключне користування чужою земельною ділянкою
обмежене користування своєю земельною ділянкою
У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України не має повноважень:
розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;
розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та перевіряти їх законність та обґрунтованість.
проводити дізнання у справах про підкуп працівників постачальника або покупця конкурента;
Заставою забезпечуються:
вимоги, які уже виникли
вимоги, які можуть виникнути в майбутньому
вимоги, які можуть виникнути в майбутньому в державних та комунальних підприємств
вимоги, які можуть виникнути в майбутньому внаслідок змін у чинному законодавстві
Визначте, хто із осіб має право на обов’язкову частку у спадщині незалежно від заповіту:
20-річний син, студент
удова
19-річний син, слюсар
непрацездатні батьки
10-річна онучка
Ставки податків і зборів (обов'язкових платежів) встановлюються:
Кабінетом Міністрів України
Державною податковою адміністрацією України
Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами.
З якого моменту припиняється юридична особа:
з моменту прийняття рішення про припинення юридичної особи її учасниками або органом юридичної особи
з дня внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру
за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи
Якщо підопічний є власником нерухомого майна, опікун може з дозволу органу опіки та піклування:
управляти цим майном або передати його за договором в управління іншій особі
набути право власності на це майно та виплатити компенсацію його вартості
Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як
60 відсотків голосів
2/3 голосів
Яку відповідальність несуть учасники повного товариства за його зобов’язаннями у разі недостатності у повного товариства майна для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі:
часткову
субсидіарну
солідарну
Стороною індивідуального трудового спору є:
Роботодавець
Представник працівника
Профспілка
Суд
Трудовий колектив
У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою:
боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники
відповідає тільки поручитель
поручитель відповідає перед кредитором тільки по сплаті основного боргу
поручитель відповідає перед кредитором тільки по сплаті процентів, неустойки та відшкодуванню збитків
Предметом неустойки
може бути нерухоме майно
не може бути нерухоме майно
Якщо місце виконання зобов'язання не встановлено у договорі, виконання провадиться: за зобов'язанням про передання нерухомого майна –
за місцезнаходженням цього майна
за місцем нотаріальної реєстрації договору
Речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення:
не підлягають державній реєстрації
підлягають державній реєстрації
Повним є товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть
відповідальність обмежену розміром вкладу, що їм належить
додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить
За розгляд апеляційної скарги на ухвалу районного суду по цивільній справі про відмову в задоволенні заяви про забезпечення позову справляється державне мито в розмірі:
0 грн
3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
1% від вартості майна, яке підлягає арешту, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося:
з необережності
внаслідок випадку або непереборної сили
відсутності на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання
відсутності у боржника необхідних коштів
Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються
акціями
облігаціями
На які об’єкти може бути поширений режим нерухомого майна?
речі, права на які підлягають державній реєстрації
космічні об’єкти
повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання
на усі зазначені об’єкти
До місцевих податків належить:
податок на додану вартість
мито
єдиний податок
Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється в:
усній формі
письмовій формі і реєструється в органах місцевого самоврядування
письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню
письмовій формі
Яка форма юридичної особи не має членства:
установа
товариство
Договором є:
домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків
домовленість двох сторін, спрямована на припинення цивільних обов'язків
домовленість двох юридичних осіб, спрямована на встановлення цивільних прав
домовленість двох або більше сторін, спрямована на одержання прибутку
Вкажіть момент виникнення права власності на земельну ділянку:
після одержання її власником документа, що посвідчує право власності
після встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
після прийняття місцевою радою рішення про передачу земельної ділянки у власність
після одержання власником документа, що посвідчує право власності та його державної реєстрації
Предметом неустойки може бути:
тільки грошова сума
грошова сума, рухоме і нерухоме майно
тільки рухоме і нерухоме майно
інтелектуальна власність
Нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані
без належного дозволу чи належно затвердженого проекту
підрядною організацією яка має ознаки фіктивності
При ліквідації юридичної особи в першу чергу задовольняються вимоги:
щодо податків, зборів (обов’язкових платежів)
щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом
вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності
інші вимоги
Власник земельної ділянки набуває право власності на
свійську худобу, яка перебуває на земельній ділянці більше доби
зведені ним будівлі, споруди та інше нерухоме майно
Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як:
10 чоловік
15 чоловік
20 чоловік
5 чоловік
12 чоловік
До об’єктів права інтелектуальної власності належать:
операційна система «Windows»
лекція з математики
скрипка Страдиварі
найменування мережі магазинів “Фокстрот”
все вказане вище є об’єктом права інтелектуальної власності
Яким документом посвідчуються право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою?
Договором
Рішенням суду
Державним актом
Довідкою компетентного органу
Якщо проект колективного договору виноситься на затвердження конференцією трудового колективу, то для правомочності конференції необхідна наявність:
2/3 делегатів
1/3 делегатів
Не менше половини працівників
Пропозиція, направлена однієї стороною іншій з метою укладення договору, називається:
акцептом
офертою
реституцією
віндикацією
Іпотекою є:
застава нерухомого майна, що передається у володіння іпотекодержателя
застава нерухомого майна, що залишається у володінні іпотекодавця
застава рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або за його наказом - у володіння третій особі
На який мінімальний строк може бути укладений концесійний договір?
1 рік
5 років
10 років
15 років
20 років
Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на узгоджені дії протягом:
тридцяти днів
трьох місяців
п’яти місяців
Нотаріус, який видав спадкоємцеві фізичної особи, яка оголошена померлою, свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього:
заборону реконструкції
заборону відчуження
Який з названих нижче прикладів є заповідальним відказом:
спадкодавець вказав, що син отримає спадщину лише після одруження
спадкодавець вказав, що у будинку, який він заповів синові, має право жити його тітка
спадкодавець вказав, щоб син передав бібліотеку жителям міста
спадкодавець вказав у заповіті, що його син позбавляється права на спадкування майна спадкодавця
Удаваними правочинами є:
правочини, які вчинено для приховання іншого правочину
правочини, які вчинено без наміру створення правових наслідків
правочини, які вчинено під впливом обману
У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний (складений) капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної
1000 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю
100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю
Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом,
що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені,
органом місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені, за заявою органу що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно
Кредитор:
зобов'язаний приймати від боржника виконання його обов'язку частинами
має право не приймати від боржника виконання його обов'язку частинами за згодою органів державної виконавчої влади
має право не приймати від боржника виконання його обов'язку частинами, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту
зобов'язаний приймати від боржника виконання його обов'язку частинами, якщо боржником є державне підприємство
Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати:
Три місяці
Не більше шести місяців
Один місяць
Шість місяців
Кредитор - це сторона, яка:
має лише обов'язки
має право вимагати від боржника виконання його обов'язку
не має ні прав, ні обов'язків
зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії
Рішення загальних зборів акціонерів щодо питань, що регулює припинення акціонерних товариств приймаються більшістю не менш як у
3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
2/3 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
Найменування командитного товариства має містити
ім'я (найменування) всіх повних учасників
ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника
Договір купівлі-продажу - це договір про:
сплатну передачу майна у володіння
сплатну передачу майна у власність
безоплатну передачу майна у власність
сплатну передачу майна у користування
Особа може бути учасником
одного повного товариства
не більше ніж трьох повних товариств
У яких відповідях правильно вказані форми справляння орендної плати?
Періодична
Квартальна
Відробіткова
Щомісячна
Іпотекою є застава:
нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи
нерухомого майна, що залишається у володінні третьої особи
рухомого або нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи
нерухомого майна, що передається у володінні заставодержателя або третьої особи
При перевищенні максимальної кількості учасників товариство з обмеженою відповідальністю підлягає
перетворенню на акціонерне товариство протягом одного року
примусовому поділу протягом одного року
Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати
двадцяти відсотків
двадцяти п'яти відсотків
Відповідальність за пряму дійсну шкоду, але не більше середньомісячного заробітку – це:
Обмежена матеріальна відповідальність
Пряма відповідальність
Відповідальність у повному розмірі
Повна відповідальність у межах заробітку
Визначте що саме у пісні «Ой, на горі два дубки є об’єктом авторського права»
Текст пісні
Музика
Назва пісні
Все перелічене вище
Нічого з переліченого вище
Суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів):
Державного мита (Судового збору)
Оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в адміністративному суді
Податку на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 відсотків
В якому розмірі громадяни України можуть безоплатно отримати земельні ділянки для ведення садівництва із земель державної або комунальної власності?
не більше 2,0 гектара
не більше 0,10 гектара
не більше 0,01 гектара
не більше 0,12 гектара
не менше 2,0 гектара
Чи дозволяється заповідати передане в іпотеку майно?
так
ні
Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника
пропорційно до сплаченої частки учасника
пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права
Господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як
орендоване у учасника майно
вклад до статутного (складеного) капіталу
Найменування повного товариства повинно містити
цілі діяльності товариства
імена (найменування) всіх його учасників
До завершення будівництва (створення майна) особа вважається власником:
матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення майна)
відповідної частки фактично збудованого майна
Право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту
повної сплати вартості майна
завершення будівництва (створення майна)
Іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні
виключно заставодавця
заставодавця або третьої особи
З якого моменту набирає чинності договір оренди земельної ділянки?
Після його підписання уповноваженими представниками
Після його державної реєстрації
З терміну, яким сторони обумовили набрання чинності договором
Хто є податковим агентом при здійсненні операцій з відчуження об'єктів нерухомого майна:
продавець
нотаріус, який посвідчує договір
покупець
Не є органами управління товариством:
установчі збори товариства
загальні збори учасників товариства
виконавчий орган товариства
Співвласник має право продати свою частку іншій особі якщо інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права щодо нерухомого майна протягом
одного тижня, від дня отримання ними повідомлення
одного місяця, від дня отримання ними повідомлення
Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати
лише у тій частині, в якій її уже сплачено
лише іншому учаснику, який гарантує погашення заборгованості попереднього власника
Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати
10 осіб
100 осіб
Виробничим кооперативом є
добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності
об’єднання підприємств, яке базується на об'єднанні його членами майнових пайових внесків
Формою договору оренди земельної ділянки є:
усна
письмова
письмова з нотаріальним посвідченням за бажанням однієї зі сторін
письмова з обов’язковим нотаріальним посвідченням
У яких організаційно-правових формах не створюються об’єднання юридичних осіб:
асоціація
консорціум
корпорація
виробничий кооператив
концерн
Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать:
Творцю та замовнику спільно, якщо інше не встановлено договором
Замовнику
Творцю
У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, грошову суму відповідно до умов гарантії:
має право сплатити гарант
зобов'язаний сплатити гарант
солідарне сплачують гарант і боржник
зобов'язаний сплатити гарант в строк визначений боржником
Загальна позовна давність встановлюється тривалістю:
у 3 роки
у 2 роки
у 5 років
у 10 років
Не пізніше якого терміну до початку торгів спеціалізована організація повинна опублікувати повідомлення про прилюдні торги з продажу предмета іпотеки?
30 днів
45 днів
15 днів
Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини протягом
п'яти років
десяти років
Який строк встановлюється для прийняття спадщини з часу її відкриття:
6 місяців
3 місяці
1 рік
Визначте, що входить до складу спадщини:
право на аліменти
право на нерухомість
право на участь у товариствах
право на відшкодування шкоди завданої каліцтвом
Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до:
господарського законодавства України
умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться
лише відповідно до звичаїв ділового обороту
відповідно до приписів органів державної виконавчої влади
Відмова у державній реєстрації права на нерухомість або правочинів щодо нерухомості, ухилення від реєстрації, відмова від надання інформації про реєстрацію можуть бути оскаржені до:
суду
начальника бюро технічної інвентаризації
Після заміни боржника зберігається:
порука, встановлена іншою особою, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником
застава, встановлена первісним боржником, якщо інше не встановлено договором або законом
будь-яка порука
Моментом створення юридичної особи є:
відкриття рахунку в банку
набуття відокремленого майна
виступ в суді в якості відповідача за укладеними правочинами
державна реєстрація
Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати:
5 років
10 років
25 років
50 років
Право користування чужим майном (сервітут) може бути встановлене щодо нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб, які
не можуть бути задоволені іншим способом
не мають фінансової можливості задовольнити ці потреби іншим способом
У разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку:
тільки частково від усіх боржників разом
частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо
тільки в повному обсязі від усіх боржників разом
тільки частково або в повному обсязі від будь-кого з боржників окремо
Якщо строк виконання боржником обов'язку не встановлений, кредитор:
має право вимагати його виконання у будь-який час
не має право вимагати його виконання у будь-який час
має право вимагати його виконання у будь-який час на протязі одного року
Визначте, кому із осіб може бути надана повна дієздатність:
особі, яка отримала паспорт
16-річній особі, яка записана матір’ю (батьком) дитини
особі, яка отримала документ про загальну середню освіту
17-річному студенту
Договір оренди земельної ділянки є:
консенсуальним, безвідплатним, двостороннім
консенсуальним, відплатним, двостороннім
консенсуальним, безвідплатним, одностороннім
реальним, відплатним, одностороннім
Згідно з трудовим законодавством нічним вважається час:
З 22 години до 6 години
З 21 години до 5 години
З 20 години до 6 години
З 23 години до 7 години
З 20 години до 6 години
Чи можуть іноземні громадяни та особи без громадянства набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів?
не можуть, оскільки нерезиденти позбавлені можливості мати право власності на землю, яка знаходиться на території України.
можуть, але фізичні особи, які мають подвійне громадянство, одне з яких є українське.
можуть, але на ті земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.
Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх
фінансової незалежності від одного або групи учасників об'єднання
фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання
Господарське товариство (товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать
двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
п’ять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи п’ять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення:
вартості об’єкта оцінки
розміру земельного податку
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності
Пенею є:
неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання
неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання
неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання
неустойка, що обчислюється у відсотках до облікової ставки Національного банку України
Розміщення особою, якій не належать відповідні майнові права, в мережі Інтернет статті, яка була раніше розміщена на іншому веб-сайті мережі Інтернет:
буде вважатися порушенням майнових прав на твір
не вважатиметься порушенням майнових прав на твір, в разі якщо така стаття є широко поширеною в мережі Інтернет
не вважатиметься порушенням майнових прав на твір, в разі зазначення посилання на джерело та автора
Договір застави нерухомого майна укладається в:
усній формі
письмовій формі і реєструється в органах місцевого самоврядування
письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню
простій письмовій формі
Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей, якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти
життя, здоров'я, власності дарувальника
домашньої худоби дарувальника
Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає:
з моменту набрання чинності рішення суду про скасування рішення про відмову в державній реєстрації
з моменту державної реєстрації
Суперфіцій – це:
право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
право користування чужою земельною ділянкою для забудови
право користування чужою земельною ділянкою для відпочинку
Неустойкою є:
лише грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання
грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання
грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові
відсотки від грошової суми, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання
Учасником цивільних відносин в Україні не може бути:
Територіальна громада
Автономна Республіка Крим
Іноземний громадянин
усі вказані суб’єкти можуть бути учасниками цивільних відносин
Особа, яка здійснила або здійснює самочинне будівництво нерухомого майна
набуває права власності на нього після отримання дозволу чи належно затвердженого проекту
не набуває права власності на нього
Право користування чужим майном
не може бути встановлено щодо будівлі, споруди
може бути встановлено щодо будівлі, споруди
Консорціум –
тимчасове статутне об'єднання підприємств
договірне об’єднання
У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі у першу чергу відшкодовуються:
проценти
неустойка
витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання
основна сума боргу
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для таких суб'єктів малого підприємництва:
фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 100 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 5 млн. гривень
фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень
юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 500 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 10 млн. гривень
Не раніше якого строку з моменту опублікування в пресі офіційної інформації про об’єкт продажу (лот) проводяться земельні торги з продажу земельних ділянок:
5 днів
10 днів
25 днів
30 днів
45 днів
Податковим періодом податку на додану вартість є:
одна календарна декада, а у випадках, особливо визначених Податковим кодексом України, календарний рік
один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених Законом податковим кодексом України, календарний квартал
календарный рік, календарний квартал,календарний місяць, календарний день
Цивільна правоздатність це здатність:
мати цивільні права
мати цивільні права і нести юридичну відповідальність
мати цивільні права і обов’язки
мати цивільні права, самостійно здійснювати їх та нести відповідальність
здійснювати юридичні обов’язки і нести відповідальність
Право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності може бути:
відчужене її землекористувачем іншим особам
передано до статутного капіталу
передано у заставу
всі перераховані варіанти
жоден з перерахованих варіантів
Що є підставою для створення юридичних осіб публічного права:
розпорядчий акт Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування
положення
статут
Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше
господарське товариство, учасники якого є близькими родичами
господарське товариство, учасником якого є одна особа
Позовна давність в один рік застосовується, зокрема до вимог:
про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства
про спростування недостовірної інформації, поміщеної в засобах масової інформації
про застосування наслідків нікчемного правочину
Публічним договором є договір, в якому:
умови встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому
одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться
споживчий кооператив взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів кожному, хто до нього звернеться
одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться, а сторона, що звернулась взяла на себе безоплатно прийняти товар, виконані роботи та надані послуги
Якщо міжнародним договором України, ратифікованим Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить Податковий кодекс України, то застосовуються:
Постанови Верховної ради України
офіційні роз’яснення Державної податкової адміністрації України
правила міжнародного договору
Особа може бути повним учасником
одного командитного товариства
не більше ніж трьох командитних товариств
Рішення загальних зборів акціонерів щодо ліквідації товариства приймаються більшістю не менш як у
3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
2/3 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
Відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцем знаходження і виконує всі або частину її функцій є:
представництвом
філією
Статут є установчим документом у :
акціонерному товаристві
повному товаристві
командитному товаристві
Приватним підприємством визнаються
підприємства, що діють на основі приватної власності одного або кількох громадян
всі підприємства, що створені в результаті приватизації
Учасником господарського товариства може бути
фізична або юридична особа
бригада або трудовий колектив
Реєстрації відповідно до Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно підлягають права власності тільки на об'єкти нерухомого майна:
об'єкти незавершеного будівництва
тимчасові споруди
закінчене будівництвом нерухоме майно
Право власності за набувальною давністю на нерухоме майно набувається за рішенням
суду
органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту:
Державної реєстрації підприємства
Державної реєстрації комерційного найменування
Першого використання комерційного найменування
У зобов'язанні на стороні боржника можуть бути:
лише фізичні особи
лише одна особа
одна або одночасно кілька осіб
лише державні органи
Нікчемними правочинами є:
правочини, вчинені без відповідного дозволу (ліцензії)
правочини, вчинені без дозволу органу опіки та піклування, якщо такий дозвіл вимагається згідно з законодавством
правочини, вчинені під впливом насильства
правочини, вчинені у разі недодержання закону щодо вимоги письмової форми
Рішення загальних зборів акціонерів щодо внесення змін до статуту товариства приймаються більшістю не менш як у
2/3 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах
Пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, якщо вона містить усі істотні умови договору є:
акцептом
реституцією
публічною офертою
віндикацією
Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв'язку з його недоліками може бути пред'явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але щодо нерухомого майна в межах,
в межах двох років
в межах трьох років від дня передання товару покупцеві
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі
виключно всім учасникам цього товариства пропорційно до їх часток
одному або кільком учасникам цього товариства
Чи дозволяється одностороннє розірвання фізичними та юридичними особами інвестиційних договорів щодо об’єкта житлового будівництва за умови, що за такими договорами здійснено оплату 100 відсотків вартості об'єкта житлового будівництва?
так
так, якщо термін прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва переноситься більше ніж на 12 місяців
так, якщо термін прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва переноситься більше ніж на 18 місяців
ні
Виконання обов'язку:
не може бути покладено боржником на іншу особу
завжди може бути покладено боржником на іншу особу
може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, актів цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто
може бути покладено боржником на іншу особу за згодою органів державної виконавчої влади
Чи дозволяється органам місцевого самоврядування делегувати окремі владні повноваження об'єднанням, підприємствам та іншим суб'єктам господарювання, якщо це призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції?
Дозволяється лише юридичним особам публічного права.
Забороняється
Дозволяється, навіть, якщо це призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції, але буде досягнуто суспільно-позитивний ефект.
До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать:
об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення
припарковані транспортні засоби
Холдингова компанія –
публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств
об’єднання підприємств, яке базується на об'єднанні його членами майнових пайових внесків
Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний (складений) капітал акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної
1000 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю
1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства
Якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом, то холдингова компанія несе
солідарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства
субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства
Моментом виникнення авторського права є:
Отримання патенту на твір
Створення твору
Оприлюднення твору
Чи регулюються відносини щодо оренди майна інших форм власності (крім державної та комунальної) Законом України «Про оренду державного та комунального майна»?
так, якщо орендарем майна є державне підприємство
так
ні
Об'єднання підприємств утворюються підприємствами
виключно на добровільних засадах
на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до законів мають право утворювати об'єднання підприємств
Зобов'язанням є:
правовідношення, в якому кожна із сторін зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії
правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку
правовідношення, в якому кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку
правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана безоплатно вчинити на користь другої сторонни (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право прийняти від боржника виконання його обов'язку
На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода:
вчителів, де навчається особа
батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування
органів прокуратури за місцем знаходження майна
Вкажіть строк для набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність):
5 років
1 рік
10 років
15 років
За гарантією виконання боржником свого обов'язку перед кредитором гарантує:
принципал
комунальне підприємство
Національний банк України
банк, інша фінансова установа, страхова організація
Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на
6 місяців
рік
Грошове зобов'язання має бути виконане у:
гривнях
доларах США
рублях РФ
будь-якій іноземній валюті
Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) встановлюються:
Кабінетом Міністрів України і справляються на всій території України
Верховною Радою України і справляються на всій території України
Президентом України і справляються на всій території України
Договір укладається:
тільки у письмовій формі
тільки у письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням
у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом
у письмовій формі, а в усній - тільки у випадках, передбачених актами цивільного законодавства
Підприємство як єдиний майновий комплекс
є нерухомістю
не є нерухомістю
Визначте, що не є об’єктом цивільних прав:
підприємства
тварини
речі
фізичні особи
послуги
інформація
До господарських товариств не відноситься:
акціонерне товариство
повне товариство
командитне товариство
товариство з повною відповідальністю
товариство з обмеженою відповідальністю
товариство з додатковою відповідальністю
Схилення до бойкоту господарюючого суб'єкта (підприємця) це:
спонукання його конкурентом іншої особи, безпосередньо або через іншу особу, до відмови від установлення договірних зв'язків із цим суб'єктом господарювання, до невиконання (розірвання) або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед цим суб'єктом господарювання.
спосіб вирішення трудового спору за ініціативи профспілкового органу, за яким припиняється спілкування працівників з керівником господарюючого суб'єкту (підприємцем)
приписи податкової служби про заборону переписки з платником ПДВ, який прострочив подання звітності
Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є:
одна особа
десять осіб
п’ять осіб
три особи
Заміна кредитора у зобов'язанні іншою особою називається:
гарантією
відступленням права вимоги
порукою
заставою
Визначте юридичну особу публічного права:
створюється на підставі індивідуального або спільного установчого акту
створюється на підставі спільного установчого акту та розпорядчого акту органу державної влади
створюється розпорядчим актом Президента, органу державної влади або органу місцевого самоврядування
Альтернативним зобов'язанням є:
зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з трьох дій
виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку
зобов'язання, в якому боржник і кредитор одночасно зобов'язані вчинити одну з двох або кількох дій
зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій
Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter